Prijava na sistem
Dodeljivanje faktura na obradu
Kreiranje tokova odobravanja
Odobravanje faktura
Podešavanje kompanije
Pretraga faktura računovodstvene dimenzije
Pretraga faktura
Promena i brisanje fakture
Uloga Finalizator
Uloga Kontrolora
Uloga Menadžer Izvoza
Uloga Odobravaoca
Uloga Supervizora
Unos Dobavljača
Unos Fakture
Unos novog korisnika